Volvo

مدیر سایت

خودروهای متصل گروه ولوو از مرز یک میلیون گذشت!

متصل بودن، صنعت حمل و نقل را زیر و رو می کند. بینش حاصل از اطلاعات، می تواند برای مشتریان و در مجموع برای جامعه تبدیل به ارزش شود، و حمل و نقل را کارآمدتر، پایدارتر و امن تر سازد.

این مطلب را بخوانید »