مرور برچسب

M2M

LiFi رقیب سرسخت WiFi : سریعتر و به صرفه تر

جایگزینی امواج رادیویی با نور لیزر می‌تواند سرعت را افزایش داده و ارتباطات را فراتر از وعده‌ی 5G محقق کند. همچنین تماس میان خودروهای خودران را امکان پذیر…