گوشت

مدیر سایت

کمک اینترنت اشیا به کاهش دورریز و افزایش ایمنی مواد غذایی

اینترنت اشیا از دو طریق می‌تواند سطح ایمنی مواد غذایی را افزایش دهد؛ استفاده از ادوات پایشی و رصد کامل زنجیره تولید مواد غذایی منجر به کاهش دخالت انسان در تولید مواد غذایی و افزایش سطح ایمنی خواهد شد. حسگرها می‌توانند اطلاعات شفافی درباره شرایط نگهداری و حمل و نقل مواد غذایی ارائه دهند.

این مطلب را بخوانید »
مدیر سایت

پایش مستمر سلامت گوشت، از دامداری تا رستوران با فناوری اینترنت اشیا

با اجرای یک برنامه آزمایشی روی فناوری اینترنت اشیا، کشاورزان یک منطقه روستایی موفق شدند با استفاده از سامانه‌ای موسوم به LoRaWAN وضعیت سلامتی و همچنین موقعیت دام‌های خود را رصد کنند. همچنین رستوران‌های زنجیره‌ای نیز با استفاده از حسگرهای اینترنت اشیاء می‌تواند تغییرات دمای را در یخچال‌ها و سردخانه‌های خود کنترل کنند. با این کار چرخه‌ تولید مواد غذایی مورد پایش مستمر قرار گرفته و کیفیت محصولات کنترل می‌شود

این مطلب را بخوانید »