مرور برچسب

هوش توزیع شده

پیش به سوی یادگیری ماشین توزیع شده

یادگیری ماشین در حال تغییر عملیات‌ها برای به دست آوردن دستاوردهای چشمگیر از نظر تاثیرگذاری و بهره وری است. برای بدست آوردن کامل این مزایا و آنالیز تغییرات زیاد…