موسسه فناوری جرجیا

مدیر سایت

به زودی خوشه‌های کوچک اینترنت اشیا در حوزه‌های مختلف به هم متصل خواهند شد

گزارشی توسط مرکز توسعه کاربرد اینترنت اشیاء (CDIT) منتشر شده که در آن بر ادغام خوشه‌های کوچک اینترنت اشیاء در حوزه‌های صنعتی مختلف نظیر بهداشت و درمان، کشاورزی و تولید تاکید شده‌است. این گزارش می‌گوید به زودی هسته‌های کوچک اینترنت اشیاء در این حوزه به

این مطلب را بخوانید »