مرور برچسب

اینترنت اشیا بیولوژیکی

اینترنت اشیا بیولوژیکی

باکتری‌ها با توجه به ارتباط موثر و سنسورها و موتورهای داخلی، می‌توانند به عنوان کارآمدترین ماشین‌های نقطه انتهایی عمل کنند.