مرور برچسب

ادوات پوشیدنی

سنجش فعالیت های مغزی به وسیله هدست متصل

از الکتروانسفالوگرام (EEG) برای تشخیص فعالیت الکتریکی در مغز به منظور ارزیابی انواع شرایط عصبی استفاده می‌شود. با این حال، اجرای EEG دشوار است. علت این مسئله…