گزارش فناوری

ترندهای پیاده‌سازی اینترنت اشیا

نوید اینترنت اشیا برای اتصال هر چیزی که قابلیت اتصال داشته باشد در جهت بهبود عملکرد، حل مشکلات کسب‌وکار و کنترل هزینه‌ها، در اتاق‌های فکر، تیم‌های عملیاتی و…

شهر هوشمند

خیلی از شهرهای بزرگ دنیا در سال‌های اخیر به استقبال مفهوم «شهر هوشمند» رفته‌اند، اما تعریف این عبارت – و نمونه‌های مختلف استفاده از فناوری برای «هوشمند» ساختن…

تئوری های مرتبط با شهر هوشمند

از جمله استراتژی ها و راه کارهای لازم برای توسعه ی اقتصادی و رسیدن به اقتصادی پایدار در هر کشور، تقویت اقتصاد منطقه ای شهری و یا به عبارت بهتر توسعه اقتصاد…

پارادایم سوم

آیا همانگونه که «شهر پایدار» الگویی در تقابل با مدرنیسم و تبعات انقلاب صنعتی بود، «شهرهوشمند» نیز الگوی قرن ۲۱ و محصول انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات است؟…